ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
รูปแบบไฟกะพริบ (LED1, LED2) ที่แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ที่เครื่องภายนอกอาคาร