ทดลองคำนวนเพื่อหาปริมาณการระบายอากาศ
ที่เพียงพอสำหรับห้องของคุณ

พื้นที่ของห้อง (กว้างxยาว)
  ตารางเมตร
ความสูงของห้อง
(ความสูงมาตรฐาน = 2.7 เมตร)
  เมตร
ค่ามาตรฐานห้อง
(เปรียบเทียบได้จากตารางด้านซ้าย)
 
ค่าปริมาณการระบายอากาศ
ที่เพียงพอสำหรับห้องของคุณ คือ
  ลบ.ม./ชั่วโมง