สวัสดิการ
  • ประกันสังคม

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ประกันชีวิต

  • ประกันอุบัติเหตุ

  • ประกันสุขภาพ

  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

  • เงินช่วยเหลือต่างๆ (อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต)

  • เงินกู้สงเคราะห์

  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

  • เครื่องแบบพนักงาน

  • สิทธิในการซื้อสินค้า ราคาพนักงาน

  • อื่นๆตามประกาศของบริษัท