คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  ปั๊มน้ำตัด - ต่อ สลับไป-มาตลอดเวลา (แม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วและไม่มีคนใช้น้ำ) รุ่น EP ตรวจสอบอย่างไร ?
  1. ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกไปติดขัดที่ลิ้นของ Flow สวิตซ์หรือไม่ ถ้าไม่มี แสดงว่า Flow สวิตซ์ เสีย ให้เปลี่ยน Flow สวิตซ์ ใหม่
  2. ตรวจสอบถังแรงดันไนโตรเจน (AL100) รั่วหรือไม่ ถ้าถังแรงดันไนโตรเจน รั่วให้เปลี่ยนใหม่
  ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ตรวจสอบอย่างไร ?
  1. ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าหรือไม่
  2. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ้า ว่ามีแรงดันไฟฟ้าหรือไม่
  3. ตรวจสอบแหล่งจ่ายน้ำหรือ ถังเก็บน้ำ มีน้ำหรือไม่
  เปิดก๊อกน้ำแล้วมีอากาศผสมมากับน้ำด้วย ตรวจสอบอย่างไร ?
  1. ตรวจสอบท่อทางดูดน้ำ มีจุดรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีจุดรั่วซึมให้ดำเนินการแก้ไข
  2. ตรวจสอบที่ O-Ring ของตัวปั๊มน้ำ ตรงท่อทางดูดน้ำว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีจุดรั่วซึมให้ดำเนินการเปลี่ยน O-Ring ใหม่
  ปั๊มน้ำมีเสียงดังเวลาปั๊มตัดการทำงาน เกิดจากอะไร ?
  เกิดจากท่อทางดูดน้ำไม่มีสริงเช็ควาล์ว ดังนั้นให้ตรวจสอบ สปริงเช็ควาล์ว
  ขั้นตอนการตรวจสอบมีดังต่อปนี้
  1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าของปั๊มน้ำ
  2. ปิดวาล์วทางน้ำเข้าปั๊ม
  3. เปิดก๊อกน้ำให้แรงดันลดลง
  4. ปิดวาล์วของท่อทางน้ำออกจากปั๊ม
  5. เปิดฝาวาล์วของท่อทางดูดน้ำ จากนั้นตรวจสอบสปริงมีหรือไม่  ถ้าไม่มีให้ใส่สปริงเช็ควาล์ว 
  ***หมายเหตุ ถ้าดูดน้ำเกิน 3 เมตร ให้นำสปริงเช็ควาล์วออก*** 
  ปั๊มน้ำทำงานตลอด (แม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วและไม่มีคนใช้น้ำ) รุ่น EP ตรวจสอบอย่างไร ?
  1. ตรวจสอบสวิตช์แรงดันว่าเสียหรือไม่ ถ้าสวิตซ์แรงดันเสียให้เปลี่ยนใหม่
  2. ตรวจสอบ Flow สวิตซ์ ว่ามีรอยไหม้หรือไม่ ถ้า Flow สวิตซ์ มีรอยไหม้ให้เปลี่ยนใหม่
  ด้านในตู้เย็นตู้เย็นมีหยดน้ำเกาะตามชั้นวางของหรือผนังตู้เกิดจากสาเหตุอะไร ?
  เนื่องจากมีความชื้นหรือความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตู้เย็นได้ วิธีตรวจสอบถ้าพบว่ามีหยดน้ำเกาะชั้นวางของภายในตู้เย็นให้ตรวจสอบว่าประตูตู้เย็นปิดสนิทหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่สนิทควรปิดประตูตู้ใหม่ให้สนิทอีกครั้ง ถ้าปิดประตูตู้ใหม่แล้วยังไม่สนิทให้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งของวางเลยชั้นวางของภายในตู้ทำให้ปิดประตูตู้ไม่สนิทหรือไม่หรือขอบยางประตูตู้เสื่อมสภาพ
  เมื่อต้องมีการขนย้ายตู้เย็นไปใช้งานที่อื่นควรปฏิบัติอย่างไร?
  เทน้ำที่ถาดรองน้ำทิ้งออกให้หมดก่อนทำการขนย้าย ขณะขนย้ายไม่ควรเอียงตู้เย็นต่ำกว่า 45 องศา ถ้าเอียงตู้เย็นต่ำกว่า 45 องศา อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
  เมื่อเกิดไฟฟ้าดับควรทำอย่างไรกับตู้เย็น ?
  ควรถอดปลั๊กตู้เย็นทันทีที่รู้ว่าไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสีย ในกรณีที่มีแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามาก่อนเวลา 5 นาทีหลังจากไฟฟ้าดับ คอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักกว่าปกติ
  ทำไมด้านข้างของตู้เย็นมีความร้อน ?
  เนื่องจากภายในผนังตู้มีแผงระบายความร้อนซ่อนอยู่ เมื่อตู่เย็นทำงานแผงระบายความร้อนจะแผ่ความร้อนมาทีผนังตู้ทำให้ผนังตู้ร้อนได้ (ไม่ใช่อาการผิดปกติ)
  พื้นที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีระยะห่างจากผนังเท่าไหร่ ?

  - ห่างจากผนังด้านซ้ายและขวา ไม่น้อยกว่าด้านละ 2 ซม.
  - ห่างจากผนังด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
  - ห่างจากผนังด้านบน ไม่น้อยกว่า 10 ซม.