Refrigerators
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท


ปริมาณความจุประเภทคอมเพรสเซอร์


1 Door FLAT DESIGN
MR-14MMR-14M
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 Door EXCLUSIVE
MR-1408/498/S148/S49MMR-1408/498/S148/S49M
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 Door FLAT DESIGN
MR-17M/17MA MR-17M/MA
ปริมาณความจุ 170/6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 Door FLAT DESIGN
MR-18MA
 
MR-18MA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 Door EXCLUSIVE
MR-1808/648/S188MR-1808/648/S188
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู Mini 2 Doors
MR-F15MMR-F15M
ปริมาณความจุ 140 / 4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Door FLAT DESIGN
MR-F21M MR-F21M
ปริมาณความจุ 180 / 6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Doors FLAT DESIGN
MR-FV22M MR-FV22M
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Doors FLAT DESIGN
MR-FV25MMR-FV25M
ปริมาณความจุ 231 / 8.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Doors FLAT DESIGN
MR-FV29MMR-FV29M
ปริมาณความจุ 274/9.7 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Doors FLAT DESIGN INVERTER
MR-FV22EMMR-FV22EM
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 Doors FLAT DESIGN INVERTER
MR-FV25EMMR-FV25EM
ปริมาณความจุ 231 / 8.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น